Zpět na výpis kurzů

02/06/2022

Dlouhodobý majetek a odpisy v účetnictví příspěvkové organizace

Program kurzu:

  1. Majetkoprávní vztahy příspěvkových organizací
  2. Vymezení pojmu dlouhodobý majetek a jeho rozdělení do skupin
  3. Způsoby oceňování majetku
  4. Nemovitý majetek
  5. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
  6. Dlouhodobý nehmotný majetek
  7. Technické zhodnocení majetku
  8. Drobný dlouhodobý majetek
  9. Odpisování majetku (účetní a daňové)
  10. Vybrané příklady účtování o majetku