Zpět na výpis kurzů

06/06/2024

Odnětí řidičského oprávnění

seminář zrušen

Program:

 • Zákonné důvody odnětí řidičského oprávnění
  důvodné podezření z pozbytí zdravotní způsobilosti
  důvodné podezření z pozbytí odborné způsobilosti
  dodatečné zjištění neplnění zákonných podmínek při udělení řidičského oprávnění
  nejčastější formy podnětů k zahájení řízení o odnětí řidičského oprávnění

 • Postup správního orgánu před zahájením řízení po obdržení podnětu
  Procesní úkony v řízení o odnětí řidičského oprávnění
  oznámení o zahájení řízení (náležitosti)
  určení lhůty pro provedení úkonu (přezkoumání zdravotní způsobilosti; přezkoušení)
  předběžné opatření – pozastavení řidičského oprávnění (aplikace a náležitosti)
  seznámení s podklady pro rozhodnutí
  rozhodnutí ve věci samé (náležitosti rozhodnutí, obsah řádného odůvodnění, poučení)
  odvolání proti rozhodnutí – postup spr. orgánu I. stupně a odvolacího správního orgánu

 • Aplikace předběžného opatření spočívajícího v pozastavení řidičského oprávnění
  vyhodnocení míry zásahu do práv a svobod účastníka řízení v kontextu s veřejným zájmem na ochraně života, zdraví a majetku v oblasti provozu na pozemních komunikacích
  správní uvážení, kdy je pozastavení ŘO nezbytné a kdy je naopak nadbytečné, příklady z praxe

 • Určení délky lhůty pro přezkoumání zdravotní způsobilosti nebo přezkoušení z odborné způsobilosti, případně pro stanovení délky lhůty náhradní
  zhodnocení relevance určené lhůty v kontextu s aktuální dobou potřebnou pro provedení zákonem požadovaných úkonů
  určení lhůty pro provedení úkonu v případě nařízeného předběžného opatření

 • Odnětí řidičského oprávnění v případech zjištění neplnění zákonných podmínek při udělení řidičského oprávnění
  podnět pro zahájení řízení o odnětí řidičského oprávnění – vlastní zjištění, jiný správní orgán, policejní orgán, pravomocný rozsudek soudu (OČVTŘ)
  postup správního orgánu před zahájením řízení (příklady z praxe z trestních kauz)
  v jakých případech řízení o odnětí ŘO a v jakých obnova řízení
  případy, kdy je nezbytné ústní jednání a kdy je nadbytečné, způsob jeho vedení
  rozhodnutí o odnětí ŘO – náležitosti s důrazem na precizní odůvodnění

 • Návody k eliminaci chybovosti a procesních vad v předmětných řízeních
  náležitosti spisové dokumentace v řízení o odnětí řidičského oprávnění
  nejčastější procesní chyby správních orgánů a možnosti jejich eliminace
  příklady ze správní praxe v řízeních o odnětí řidičského oprávnění
  diskuse – odpovědi na dotazy účastníků se zaměřením na specifické případy