Zpět na výpis kurzů

11/04/2024

Odnětí řidičského oprávnění

Akreditace MV

 • Lektor:Mgr. Karel Bezděkovský
 • Cena:Kč 2.100,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude předána na semináři
 • Místo konáníDKO Jihlava, Tolstého 2
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3024011
 • Přihlášky do8.4.2024

Program:

 1. Zákonné důvody odnětí řidičského oprávnění
  • důvodné podezření z pozbytí zdravotní způsobilosti
  • důvodné podezření z pozbytí odborné způsobilosti
  • dodatečné zjištění neplnění zákonných podmínek při udělení řidičského oprávnění
  • nejčastější formy podnětů k zahájení řízení o odnětí řidičského oprávnění
 2. Postup správního orgánu před zahájením řízení po obdržení podnětu
  • Procesní úkony v řízení o odnětí řidičského oprávnění
  • oznámení o zahájení řízení (náležitosti)
  • určení lhůty pro provedení úkonu (přezkoumání zdravotní způsobilosti; přezkoušení)
  • předběžné opatření – pozastavení řidičského oprávnění (aplikace a náležitosti)
  • seznámení s podklady pro rozhodnutí
  • rozhodnutí ve věci samé (náležitosti rozhodnutí, obsah řádného odůvodnění, poučení)
  • odvolání proti rozhodnutí – postup spr. orgánu I. stupně a odvolacího správního orgánu
 3. Aplikace předběžného opatření spočívajícího v pozastavení řidičského oprávnění
  • vyhodnocení míry zásahu do práv a svobod účastníka řízení v kontextu s veřejným zájmem na ochraně života, zdraví a majetku v oblasti provozu na pozemních komunikacích
  • správní uvážení, kdy je pozastavení ŘO nezbytné a kdy je naopak nadbytečné, příklady z praxe
 4. Určení délky lhůty pro přezkoumání zdravotní způsobilosti nebo přezkoušení z odborné způsobilosti, případně pro stanovení délky lhůty náhradní
  • zhodnocení relevance určené lhůty v kontextu s aktuální dobou potřebnou pro provedení zákonem požadovaných úkonů
  • určení lhůty pro provedení úkonu v případě nařízeného předběžného opatření
 5. Odnětí řidičského oprávnění v případech zjištění neplnění zákonných podmínek při udělení řidičského oprávnění
  • podnět pro zahájení řízení o odnětí řidičského oprávnění – vlastní zjištění, jiný správní orgán, policejní orgán, pravomocný rozsudek soudu (OČVTŘ)
  • postup správního orgánu před zahájením řízení (příklady z praxe z trestních kauz)
  • v jakých případech řízení o odnětí ŘO a v jakých obnova řízení
  • případy, kdy je nezbytné ústní jednání a kdy je nadbytečné, způsob jeho vedení
  • rozhodnutí o odnětí ŘO – náležitosti s důrazem na precizní odůvodnění
 6. Návody k eliminaci chybovosti a procesních vad v předmětných řízeních
  • náležitosti spisové dokumentace v řízení o odnětí řidičského oprávnění
  • nejčastější procesní chyby správních orgánů a možnosti jejich eliminace
  • příklady ze správní praxe v řízeních o odnětí řidičského oprávnění
  • diskuse – odpovědi na dotazy účastníků se zaměřením na specifické případy