Zpět na výpis kurzů

17/05/2022

Katastrální zákon a další související předpisy

Zrušeno

Program kurzu:

 1. Katastr nemovitostí [zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a jeho prováděcí vyhlášky (vyhláška č. 357/2013 Sb., č. 358/2013 Sb. a č. 359/2013 Sb.), ve znění pozdějších předpisů]. :
  • Katastr nemovitostí jako veřejný seznam, právní účinky zápisu do katastru nemovitostí.
  • Materiální publicita práv zapsaných v katastru nemovitostí, zásada pořadí zápisu.
  • Obsah katastru nemovitostí.
  • Vymezení předmětu katastru nemovitostí (pozemky, budovy, jednotky, práva stavby, vodní díla).
  • Stavba jako součást pozemku. Stavba jako součást práva stavby. Stavba jako samostatná věc. Přestavek.
  • Povinnosti vlastníků a jiných oprávněných, obcí a státních orgánů.
 2. Postup při zápisu vlastnických a jiných práv k nemovitostem do katastru nemovitostí z pohledu uplatňování v praxi:
  • Okruh práv k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí – věcná práva, práva sjednaná jako věcná, nájem a pacht.
  • Práva zapisovaná do katastru nemovitostí (věcná práva, práva sjednaná jako věcná), zejména vlastnické právo, věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo, přídatné spoluvlastnictví, budoucí zástavní právo, budoucí výměnek, uvolněné zástavní právo. Vedlejší ujednání (výhrady) při kupní smlouvě ujednaná jako věcná práva. Právo stavby.
  • Řízení o povolení vkladu, povinné náležitosti návrhu na zahájení řízení, rozhodnutí o povolení vkladu do katastru nemovitostí, vyrozumění o provedeném vkladu, podání žaloby podle části páté občanského soudního řádu v případě nesouhlasu s rozhodnutím katastrálního úřadu o zamítnutí vkladu.
  • Záznam práva k nemovitostem, zápis poznámky včetně zápisu poznámky spornosti.
  • Výmaz zástavních práv a věcných břemen převzatých z pozemkové knihy.
 3. Postup při zápisu jiných údajů katastru nemovitostí – změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném, o druhu a způsobu využití pozemku, o způsobu využití stavby a jednotky, o způsobu ochrany nemovitostí, zpřesnění hranic pozemků.

 4. Revize údajů katastru – revize souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu prováděná katastrálním úřadem.

 5. Veřejnost katastru nemovitostí a poskytování údajů z katastru nemovitostí.

 6. Diskuse a dotazy k dané problematice